از شرکت آزادراه تهران – پردیس به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنم

از شرکت آزادراه تهران – پردیس به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنم
عضو شورای عالی استان‌ها گفت: در صورتی که شرکت آزادراه تهران – پردیس نسبت به کاهش عوارض تردد در این آزادراه اقدام نکند از این شرکت به دیوان عدالت اداری شکایت خواهم کرد.

از شرکت آزادراه تهران – پردیس به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنم

عضو شورای عالی استان‌ها گفت: در صورتی که شرکت آزادراه تهران – پردیس نسبت به کاهش عوارض تردد در این آزادراه اقدام نکند از این شرکت به دیوان عدالت اداری شکایت خواهم کرد.
از شرکت آزادراه تهران – پردیس به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنم

View more posts from this author