از شیرینی یک «رویا» تا تلخی «کابوس یک بیماری»/ چنگی بر جثه کوچک دخترک معصوم

از شیرینی یک «رویا» تا تلخی «کابوس یک بیماری»/ چنگی بر جثه کوچک دخترک معصوم
کابوس تلخ یک بیماری وقتی بر پیکر «رویا» چنگ انداخت شادی‌ها به یک باره رنگ باخت و چهره سخت زندگی نمایان شد.

از شیرینی یک «رویا» تا تلخی «کابوس یک بیماری»/ چنگی بر جثه کوچک دخترک معصوم

کابوس تلخ یک بیماری وقتی بر پیکر «رویا» چنگ انداخت شادی‌ها به یک باره رنگ باخت و چهره سخت زندگی نمایان شد.
از شیرینی یک «رویا» تا تلخی «کابوس یک بیماری»/ چنگی بر جثه کوچک دخترک معصوم

View more posts from this author