از مجلس مردمی انتظار تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» می‌رود/ برخی جریانات متصل به قدرت مانع تصویب این طرح در مجلس هستند

از مجلس مردمی انتظار تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» می‌رود/ برخی جریانات متصل به قدرت مانع تصویب این طرح در مجلس هستند
عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» در مجلس گفت: اگر مجلس مردمی و مدعی پیگیر حقوق مردم هست، باید یکصدا به‌دنبال این باشد که این طرح اجرایی شود.

از مجلس مردمی انتظار تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» می‌رود/ برخی جریانات متصل به قدرت مانع تصویب این طرح در مجلس هستند

عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» در مجلس گفت: اگر مجلس مردمی و مدعی پیگیر حقوق مردم هست، باید یکصدا به‌دنبال این باشد که این طرح اجرایی شود.
از مجلس مردمی انتظار تصویب طرح «اعاده اموال نامشروع مسؤولان» می‌رود/ برخی جریانات متصل به قدرت مانع تصویب این طرح در مجلس هستند

View more posts from this author