از مخالفت با افزایش کرایه اتوبوس تا کولرهای خطرساز

از مخالفت با افزایش کرایه اتوبوس تا کولرهای خطرساز
مخالفت با افزایش کرایه اتوبوس، تصویب تفریغ بودجه شهرداری و تاکید بر ایمن‌سازی شهر مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در جلسه شورای اسلامی شهر قم بود.

از مخالفت با افزایش کرایه اتوبوس تا کولرهای خطرساز

مخالفت با افزایش کرایه اتوبوس، تصویب تفریغ بودجه شهرداری و تاکید بر ایمن‌سازی شهر مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در جلسه شورای اسلامی شهر قم بود.
از مخالفت با افزایش کرایه اتوبوس تا کولرهای خطرساز

ورزش و زندگی

View more posts from this author