از همسران شهدا، جانبازان و ایثارگران کتاب‌های متعددی تألیف و منتشر شود

از همسران شهدا، جانبازان و ایثارگران کتاب‌های متعددی تألیف و منتشر شود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی گفت: بایستی از همسران شهدا، جانبازان و ایثارگران کتاب‌های متعددی تألیف و منتشر شود.

از همسران شهدا، جانبازان و ایثارگران کتاب‌های متعددی تألیف و منتشر شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی گفت: بایستی از همسران شهدا، جانبازان و ایثارگران کتاب‌های متعددی تألیف و منتشر شود.
از همسران شهدا، جانبازان و ایثارگران کتاب‌های متعددی تألیف و منتشر شود

View more posts from this author