از چوکا بسیار راضی هستم/ فعال کردن و توسعه دادن صنایع اسالم و چوکا تالش راهی برای توسعه و اشتغال است

از چوکا بسیار راضی هستم/ فعال کردن و توسعه دادن صنایع اسالم و چوکا تالش راهی برای توسعه و اشتغال است
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی با ابراز رضایتمندی از چوکای تالش، گفت: فعال کردن و توسعه صنایع موجود در تالش نظیر اسالم و چوکا راهی برای توسعه و اشتغال است.

از چوکا بسیار راضی هستم/ فعال کردن و توسعه دادن صنایع اسالم و چوکا تالش راهی برای توسعه و اشتغال است

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی با ابراز رضایتمندی از چوکای تالش، گفت: فعال کردن و توسعه صنایع موجود در تالش نظیر اسالم و چوکا راهی برای توسعه و اشتغال است.
از چوکا بسیار راضی هستم/ فعال کردن و توسعه دادن صنایع اسالم و چوکا تالش راهی برای توسعه و اشتغال است

View more posts from this author