اسامی مجروحان سانحه اتوبوس مسافربری در جاده شیراز – فسا

اسامی مجروحان سانحه اتوبوس مسافربری در جاده شیراز – فسا
اسامی چند تن از مجروحان سانحه اتوبوس مسافربری در جاده شیراز – فسا، توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام شد.

اسامی مجروحان سانحه اتوبوس مسافربری در جاده شیراز – فسا

اسامی چند تن از مجروحان سانحه اتوبوس مسافربری در جاده شیراز – فسا، توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام شد.
اسامی مجروحان سانحه اتوبوس مسافربری در جاده شیراز – فسا

View more posts from this author