استاندار خوزستان از شهرستان خرمشهر بازدید کرد

استاندار خوزستان از شهرستان خرمشهر بازدید کرد
استاندار جدید خوزستان به منظور بازدید و آشنایی با شرایط خرمشهر دقایقی پیش در این شهرستان حضور یافت.

استاندار خوزستان از شهرستان خرمشهر بازدید کرد

استاندار جدید خوزستان به منظور بازدید و آشنایی با شرایط خرمشهر دقایقی پیش در این شهرستان حضور یافت.
استاندار خوزستان از شهرستان خرمشهر بازدید کرد

bluray movie download

View more posts from this author