استان بوشهر وارد فاز بحران کم‌آبی شده است

استان بوشهر وارد فاز بحران کم‌آبی شده است
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر گفت: استان بوشهر عملا وارد فاز بحران کم‌آبی شده و نیاز است که به شکل جدی در خصوص استفاده از منابع محدود آبی تجدیدنظر شود.

استان بوشهر وارد فاز بحران کم‌آبی شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر گفت: استان بوشهر عملا وارد فاز بحران کم‌آبی شده و نیاز است که به شکل جدی در خصوص استفاده از منابع محدود آبی تجدیدنظر شود.
استان بوشهر وارد فاز بحران کم‌آبی شده است

View more posts from this author