استان سمنان پیشتاز در واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی

استان سمنان پیشتاز در واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی
سرپرست اداره کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: استان سمنان در زمینه واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی در کشور پیشتاز است.

استان سمنان پیشتاز در واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی

سرپرست اداره کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: استان سمنان در زمینه واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی در کشور پیشتاز است.
استان سمنان پیشتاز در واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی

View more posts from this author