استراتژی امام‌ خمینی(ره) در دوران دفاع‌ مقدس چه بود؟

استراتژی امام‌ خمینی(ره) در دوران دفاع‌ مقدس چه بود؟
مسؤول مرکز راویان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس کشور گفت: جنگ با دشمن، بیرون راندن دشمن از میهن‌اسلامی و تنبیه متجاوز، سه استراتژی امام‌ راحل در دفاع‌ مقدس بود که با فداکاری‌های شهدا به این اهداف دست یافتیم.

استراتژی امام‌ خمینی(ره) در دوران دفاع‌ مقدس چه بود؟

مسؤول مرکز راویان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس کشور گفت: جنگ با دشمن، بیرون راندن دشمن از میهن‌اسلامی و تنبیه متجاوز، سه استراتژی امام‌ راحل در دفاع‌ مقدس بود که با فداکاری‌های شهدا به این اهداف دست یافتیم.
استراتژی امام‌ خمینی(ره) در دوران دفاع‌ مقدس چه بود؟

View more posts from this author