استفاده از آمایش سرزمینی برای حمایت از کالای ایرانی/ تولید یکی از راهبردهای رشد اقتصادی است

استفاده از آمایش سرزمینی برای حمایت از کالای ایرانی/ تولید یکی از راهبردهای رشد اقتصادی است
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید آمایش سرزمینی و استراتژی تولید در نظر گرفته شود.

استفاده از آمایش سرزمینی برای حمایت از کالای ایرانی/ تولید یکی از راهبردهای رشد اقتصادی است

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید آمایش سرزمینی و استراتژی تولید در نظر گرفته شود.
استفاده از آمایش سرزمینی برای حمایت از کالای ایرانی/ تولید یکی از راهبردهای رشد اقتصادی است

View more posts from this author