استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی کاهش آلاینده‌های زیست محیطی را به دنبال دارد

استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی کاهش آلاینده‌های زیست محیطی را به دنبال دارد
مدیرکل راه آهن جنوب شرق گفت: استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی در کنار فواید آن برای اقتصاد کشور محیط زیست سالم و کاهش آلاینده‌ها را به دنبال دارد.

استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی کاهش آلاینده‌های زیست محیطی را به دنبال دارد

مدیرکل راه آهن جنوب شرق گفت: استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی در کنار فواید آن برای اقتصاد کشور محیط زیست سالم و کاهش آلاینده‌ها را به دنبال دارد.
استفاده از ناوگان حمل و نقل ریلی کاهش آلاینده‌های زیست محیطی را به دنبال دارد

View more posts from this author