استفاده از کارگران افغانستانی وجهه قانونی ندارد

استفاده از کارگران افغانستانی وجهه قانونی ندارد
معاون سیاسی‌امنیتی استاندار مازندران گفت: استفاده از کارگران افغانستانی از سوی دستگاه‌های اجرایی یا پیمانکاران در استان وجهه قانونی ندارد.

استفاده از کارگران افغانستانی وجهه قانونی ندارد

معاون سیاسی‌امنیتی استاندار مازندران گفت: استفاده از کارگران افغانستانی از سوی دستگاه‌های اجرایی یا پیمانکاران در استان وجهه قانونی ندارد.
استفاده از کارگران افغانستانی وجهه قانونی ندارد

بک لینک

View more posts from this author