استفاده از کالای ایرانی فرهنگ‌سازی شود

استفاده از کالای ایرانی فرهنگ‌سازی شود
امام جمعه موقت اهواز گفت: دانشگاه‌ها، خطبا و صداوسیما باید به عرصه اقتصاد مقاومتی وارد شوند تا استفاده از کالای ایرانی فرهنگ‌سازی شود.

استفاده از کالای ایرانی فرهنگ‌سازی شود

امام جمعه موقت اهواز گفت: دانشگاه‌ها، خطبا و صداوسیما باید به عرصه اقتصاد مقاومتی وارد شوند تا استفاده از کالای ایرانی فرهنگ‌سازی شود.
استفاده از کالای ایرانی فرهنگ‌سازی شود

View more posts from this author