استفاده روزنامه‌های محلی استان‌ها از 70 درصد اخبار خبرگزاری فارس/ کیفی‌سازی خبر در اولویت است

استفاده روزنامه‌های محلی استان‌ها از 70 درصد اخبار خبرگزاری فارس/ کیفی‌سازی خبر در اولویت است
سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس با بیان اینکه روزنامه‌های محلی استان‌ها از 70 درصد اخبار فارس استفاده می‌کنند، گفت: در حال حاضر 500 خبرنگار در کلیه استان‌های کشور با خبرگزاری فارس همکاری می‌کنند.

استفاده روزنامه‌های محلی استان‌ها از 70 درصد اخبار خبرگزاری فارس/ کیفی‌سازی خبر در اولویت است

سردبیر استان‌های خبرگزاری فارس با بیان اینکه روزنامه‌های محلی استان‌ها از 70 درصد اخبار فارس استفاده می‌کنند، گفت: در حال حاضر 500 خبرنگار در کلیه استان‌های کشور با خبرگزاری فارس همکاری می‌کنند.
استفاده روزنامه‌های محلی استان‌ها از 70 درصد اخبار خبرگزاری فارس/ کیفی‌سازی خبر در اولویت است

View more posts from this author