استقبال از پیکر شهدای مرزبانی ناجا در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد

استقبال از پیکر شهدای مرزبانی ناجا در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد
مراسم استقبال از پیکر شهدای مرزبانی ناجا صبح امروز در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد برگزار شد.

استقبال از پیکر شهدای مرزبانی ناجا در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد

مراسم استقبال از پیکر شهدای مرزبانی ناجا صبح امروز در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد برگزار شد.
استقبال از پیکر شهدای مرزبانی ناجا در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد

View more posts from this author