استقبال کتابفروشی‌های آذربایجان غربی از «تابستانه کتاب»

استقبال کتابفروشی‌های آذربایجان غربی از «تابستانه کتاب»
معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از استقبال کتابفروشی‌های آذربایجان غربی از «تابستانه کتاب» خبر داد.

استقبال کتابفروشی‌های آذربایجان غربی از «تابستانه کتاب»

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از استقبال کتابفروشی‌های آذربایجان غربی از «تابستانه کتاب» خبر داد.
استقبال کتابفروشی‌های آذربایجان غربی از «تابستانه کتاب»

گوشی موبایل

View more posts from this author