استقرار تیم‌های پزشکی قانونی در یاسوج/ گردنه بیژن مسدود است مردم از این محل تردد نکنند

استقرار تیم‌های پزشکی قانونی در یاسوج/ گردنه بیژن مسدود است مردم از این محل تردد نکنند
سرپرست فرمانداری بویراحمد از استقرار تیم‌های پزشکی قانونی در یاسوج خبر داد و گفت: با توجه به مسدود بودن گردنه بیژن و فراهم نبودن امکان تردد، مردم از آمدن به این مکان خودداری کرده و افرادی که در این گردنه هستند به سمت یاسوج حرکت کنند.

استقرار تیم‌های پزشکی قانونی در یاسوج/ گردنه بیژن مسدود است مردم از این محل تردد نکنند

سرپرست فرمانداری بویراحمد از استقرار تیم‌های پزشکی قانونی در یاسوج خبر داد و گفت: با توجه به مسدود بودن گردنه بیژن و فراهم نبودن امکان تردد، مردم از آمدن به این مکان خودداری کرده و افرادی که در این گردنه هستند به سمت یاسوج حرکت کنند.
استقرار تیم‌های پزشکی قانونی در یاسوج/ گردنه بیژن مسدود است مردم از این محل تردد نکنند

View more posts from this author