استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران تصمیمی بجا بود/ روی آوردن به دریا موجب پیشرفت کشور خواهد بود

استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران تصمیمی بجا بود/ روی آوردن به دریا موجب پیشرفت کشور خواهد بود
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه نگاه به دریا و روی آوردن به این مقوله موجب پیشرفت کشور خواهد بود، گفت: استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران تصمیمی هوشمندانه و بجا بود.

استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران تصمیمی بجا بود/ روی آوردن به دریا موجب پیشرفت کشور خواهد بود

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه نگاه به دریا و روی آوردن به این مقوله موجب پیشرفت کشور خواهد بود، گفت: استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران تصمیمی هوشمندانه و بجا بود.
استقرار نیروی دریایی در سواحل مکران تصمیمی بجا بود/ روی آوردن به دریا موجب پیشرفت کشور خواهد بود

View more posts from this author