استقلال خوزستان جریمه نقدی شد

استقلال خوزستان جریمه نقدی شد
باشگاه استقلال خوزستان به دلیل تخلف تماشاگرانش، جریمه نقدی شد.

استقلال خوزستان جریمه نقدی شد

باشگاه استقلال خوزستان به دلیل تخلف تماشاگرانش، جریمه نقدی شد.
استقلال خوزستان جریمه نقدی شد

View more posts from this author