استقلال و خودکفایی بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته است

استقلال و خودکفایی بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته است
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت: استقلال و خودکفایی بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته است.

استقلال و خودکفایی بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته است

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت: استقلال و خودکفایی بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته است.
استقلال و خودکفایی بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته است

View more posts from this author