استکبار جهانی در مقابل انقلاب اسلامی سخت در موضع ضعف قرار گرفته است

استکبار جهانی در مقابل انقلاب اسلامی سخت در موضع ضعف قرار گرفته است
فرمانده سپاه امام رضا(ع) گفت: استکبار جهانی در مقابل انقلاب اسلامی سخت در موضع ضعف قرار گرفته است.

استکبار جهانی در مقابل انقلاب اسلامی سخت در موضع ضعف قرار گرفته است

فرمانده سپاه امام رضا(ع) گفت: استکبار جهانی در مقابل انقلاب اسلامی سخت در موضع ضعف قرار گرفته است.
استکبار جهانی در مقابل انقلاب اسلامی سخت در موضع ضعف قرار گرفته است

View more posts from this author