اسکان مسافران نوروزی در استان فارس از مرز 2 میلیون نفر گذشت

اسکان مسافران نوروزی در استان فارس از مرز 2 میلیون نفر گذشت
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس گفت: اسکان مسافران نوروزی در واحد‌های اقامتی استان فارس به 2 میلیون و 34 هزار و 452 نفر شب رسید.

اسکان مسافران نوروزی در استان فارس از مرز 2 میلیون نفر گذشت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس گفت: اسکان مسافران نوروزی در واحد‌های اقامتی استان فارس به 2 میلیون و 34 هزار و 452 نفر شب رسید.
اسکان مسافران نوروزی در استان فارس از مرز 2 میلیون نفر گذشت

View more posts from this author