اسکان مسافران نوروزی در مدارس شهرستان دماوند از مرز 7000 نفر گذشت

اسکان مسافران نوروزی در مدارس شهرستان دماوند از مرز 7000 نفر گذشت
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان دماوند گفت: اسکان مسافران نوروزی در مدارس شهرستان دماوند از مرز 7 هزار نفر گذشت.

اسکان مسافران نوروزی در مدارس شهرستان دماوند از مرز 7000 نفر گذشت

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان دماوند گفت: اسکان مسافران نوروزی در مدارس شهرستان دماوند از مرز 7 هزار نفر گذشت.
اسکان مسافران نوروزی در مدارس شهرستان دماوند از مرز 7000 نفر گذشت

world press news

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author