اسکان هزار خانوار تا پایان سال 95 در شهر جدید ایوانکی

اسکان هزار خانوار تا پایان سال 95 در شهر جدید ایوانکی
فرماندار شهرستان گرمسار از اسکان یک هزار خانوار تا پایان سال 95 در شهر جدید ایوانکی خبر داد.

اسکان هزار خانوار تا پایان سال 95 در شهر جدید ایوانکی

فرماندار شهرستان گرمسار از اسکان یک هزار خانوار تا پایان سال 95 در شهر جدید ایوانکی خبر داد.
اسکان هزار خانوار تا پایان سال 95 در شهر جدید ایوانکی

خبرگذاری اصفحان

مد روز

View more posts from this author