اشغال قره‌باغ داغ بزرگی بر پیکر کل آذربایجان است/ فقط مردم آذربایجان می‌توانند مشکل قره‌باغ را حل کنند

اشغال قره‌باغ داغ بزرگی بر پیکر کل آذربایجان است/ فقط مردم آذربایجان می‌توانند مشکل قره‌باغ را حل کنند
امام جمعه اردبیل گفت: اشغال قره‌باغ داغ بزرگی بر پیکر کل آذربایجان است و ما امیدواریم که این خاک سریعا به آذربایجان برگشت داده شود.

اشغال قره‌باغ داغ بزرگی بر پیکر کل آذربایجان است/ فقط مردم آذربایجان می‌توانند مشکل قره‌باغ را حل کنند

امام جمعه اردبیل گفت: اشغال قره‌باغ داغ بزرگی بر پیکر کل آذربایجان است و ما امیدواریم که این خاک سریعا به آذربایجان برگشت داده شود.
اشغال قره‌باغ داغ بزرگی بر پیکر کل آذربایجان است/ فقط مردم آذربایجان می‌توانند مشکل قره‌باغ را حل کنند

View more posts from this author