اصناف از شاخه‌های زیربنایی تحقق اقتصاد مقاومتی است/ پایگاه‌های اصناف در شرق استان تهران فعال هستند

اصناف از شاخه‌های زیربنایی تحقق اقتصاد مقاومتی است/ پایگاه‌های اصناف در شرق استان تهران فعال هستند
نائب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه اصناف از شاخه‌های زیربنایی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: پایگاه‌های اصناف در شرق استان تهران فعال هستند.

اصناف از شاخه‌های زیربنایی تحقق اقتصاد مقاومتی است/ پایگاه‌های اصناف در شرق استان تهران فعال هستند

نائب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان اینکه اصناف از شاخه‌های زیربنایی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: پایگاه‌های اصناف در شرق استان تهران فعال هستند.
اصناف از شاخه‌های زیربنایی تحقق اقتصاد مقاومتی است/ پایگاه‌های اصناف در شرق استان تهران فعال هستند

شهر خبر

View more posts from this author