اطلاعات دقیق بعد از شناسایی منطقه در اختیار مردم قرار می‌گیرد

اطلاعات دقیق بعد از شناسایی منطقه در اختیار مردم قرار می‌گیرد
خلبان بالگرد جستجو کننده گفت: اطلاعات دقیق بعد از شناسایی منطقه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

اطلاعات دقیق بعد از شناسایی منطقه در اختیار مردم قرار می‌گیرد

خلبان بالگرد جستجو کننده گفت: اطلاعات دقیق بعد از شناسایی منطقه در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
اطلاعات دقیق بعد از شناسایی منطقه در اختیار مردم قرار می‌گیرد

View more posts from this author