اعاده اموال نامشروع برای تنبیه مسؤولان مفسد است/ نظر علما در هزینه‌کرد اموال نامشروع گرفته شود

اعاده اموال نامشروع برای تنبیه مسؤولان مفسد است/ نظر علما در هزینه‌کرد اموال نامشروع گرفته شود
نماینده مجلس نهم با بیان اینکه اعاده اموال نامشروع اقدام مثبتی برای تنبیه مسؤولان مفسد است، گفت: نظر علما در هزینه‌کرد اموال نامشروع باید گرفته شود.

اعاده اموال نامشروع برای تنبیه مسؤولان مفسد است/ نظر علما در هزینه‌کرد اموال نامشروع گرفته شود

نماینده مجلس نهم با بیان اینکه اعاده اموال نامشروع اقدام مثبتی برای تنبیه مسؤولان مفسد است، گفت: نظر علما در هزینه‌کرد اموال نامشروع باید گرفته شود.
اعاده اموال نامشروع برای تنبیه مسؤولان مفسد است/ نظر علما در هزینه‌کرد اموال نامشروع گرفته شود

View more posts from this author