اعتبارات از محل اوراق تداوم یابد، کشور اوراق می‌شود!/ سرنوشت طرح سلامت اگر اصلاح نشود نابودی است

اعتبارات از محل اوراق تداوم یابد، کشور اوراق می‌شود!/ سرنوشت طرح سلامت اگر اصلاح نشود نابودی است
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: از اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی سال 97، مبلغ 7500 میلیارد تومان از محل اوراق است که اگر ادامه پیدا کند کشور را اوراق می‌کند.

اعتبارات از محل اوراق تداوم یابد، کشور اوراق می‌شود!/ سرنوشت طرح سلامت اگر اصلاح نشود نابودی است

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: از اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی سال 97، مبلغ 7500 میلیارد تومان از محل اوراق است که اگر ادامه پیدا کند کشور را اوراق می‌کند.
اعتبارات از محل اوراق تداوم یابد، کشور اوراق می‌شود!/ سرنوشت طرح سلامت اگر اصلاح نشود نابودی است

View more posts from this author