اعتبارات 41 میلیارد ریالی برای حمایت از تولیدات عشایر کهگیلیه و بویراحمد

اعتبارات 41 میلیارد ریالی برای حمایت از تولیدات عشایر کهگیلیه و بویراحمد
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد از اعتبارات 41 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده برای حمایت از تولیدات عشایر این استان خبر داد.

اعتبارات 41 میلیارد ریالی برای حمایت از تولیدات عشایر کهگیلیه و بویراحمد

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد از اعتبارات 41 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده برای حمایت از تولیدات عشایر این استان خبر داد.
اعتبارات 41 میلیارد ریالی برای حمایت از تولیدات عشایر کهگیلیه و بویراحمد

مرجع توریسم

View more posts from this author