اعتبارنامه منتخب مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری صادر شد

اعتبارنامه منتخب مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری صادر شد
اعتبارنامه منتخب مردم استان سمنان در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صادر و به وی اعطا شد.

اعتبارنامه منتخب مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری صادر شد

اعتبارنامه منتخب مردم استان سمنان در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صادر و به وی اعطا شد.
اعتبارنامه منتخب مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری صادر شد

اتومبیل

خرم خبر

View more posts from this author