اعتمادسازی مهم‌ترین عامل پیشرفت است/ توسعه و بازسازی کشور به همدلی مسؤولان و مردم نیاز دارد

اعتمادسازی مهم‌ترین عامل پیشرفت است/ توسعه و بازسازی کشور به همدلی مسؤولان و مردم نیاز دارد
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: اعتمادسازی مهم‌ترین عامل پیشرفت کشور است و امروز توسعه و بازسازی کشور به همدلی مسؤولان و مردم نیاز دارد.

اعتمادسازی مهم‌ترین عامل پیشرفت است/ توسعه و بازسازی کشور به همدلی مسؤولان و مردم نیاز دارد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: اعتمادسازی مهم‌ترین عامل پیشرفت کشور است و امروز توسعه و بازسازی کشور به همدلی مسؤولان و مردم نیاز دارد.
اعتمادسازی مهم‌ترین عامل پیشرفت است/ توسعه و بازسازی کشور به همدلی مسؤولان و مردم نیاز دارد

View more posts from this author