اعتماد به غرب کار درستی نبوده و نیست/ عوامل نفوذی اختاپوسی برای سودجویی‌های کلان شدند

اعتماد به غرب کار درستی نبوده و نیست/ عوامل نفوذی اختاپوسی برای سودجویی‌های کلان شدند
دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمنان اقتصاد کشورمان را هدف گرفته‌اند، گفت: اعتماد به غرب کار درستی نبوده و نیست.

اعتماد به غرب کار درستی نبوده و نیست/ عوامل نفوذی اختاپوسی برای سودجویی‌های کلان شدند

دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمنان اقتصاد کشورمان را هدف گرفته‌اند، گفت: اعتماد به غرب کار درستی نبوده و نیست.
اعتماد به غرب کار درستی نبوده و نیست/ عوامل نفوذی اختاپوسی برای سودجویی‌های کلان شدند

View more posts from this author