اعتکاف از رویش‌های اصیل انقلاب است

اعتکاف از رویش‌های اصیل انقلاب است
امام‌ جمعه موقت بجنورد با اشاره به آغاز ایام البیض گفت: اعتکاف از رویش‌های اصیل انقلاب است

اعتکاف از رویش‌های اصیل انقلاب است

امام‌ جمعه موقت بجنورد با اشاره به آغاز ایام البیض گفت: اعتکاف از رویش‌های اصیل انقلاب است
اعتکاف از رویش‌های اصیل انقلاب است

View more posts from this author