اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است

اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است
امام‌جمعه فیروزآباد با بیان اینکه اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است که از سوی کشورهای آمریکا و انگلیس طراحی می‌شود گفت: تلاش آمریکا و استکبار فقط سلطه بر نسل جوان است.

اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است

امام‌جمعه فیروزآباد با بیان اینکه اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است که از سوی کشورهای آمریکا و انگلیس طراحی می‌شود گفت: تلاش آمریکا و استکبار فقط سلطه بر نسل جوان است.
اعتیاد یک مسأله استعماری و استکباری است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author