اعزام دوومیدانی‌کاران قم به مسابقات داخل سالن جوانان ایران

اعزام دوومیدانی‌کاران قم به مسابقات داخل سالن جوانان ایران
دبیر هیأت دوومیدانی استان قم از برترین‌های دوومیدانی‌ قم به پیکارهای قهرمانی داخل سالن رده سنی جوانان کشور خبر داد.

اعزام دوومیدانی‌کاران قم به مسابقات داخل سالن جوانان ایران

دبیر هیأت دوومیدانی استان قم از برترین‌های دوومیدانی‌ قم به پیکارهای قهرمانی داخل سالن رده سنی جوانان کشور خبر داد.
اعزام دوومیدانی‌کاران قم به مسابقات داخل سالن جوانان ایران

View more posts from this author