اعزام کارآموز به هند و چین جهت بهره‌مندی از تجربیات آموزشی

اعزام کارآموز به هند و چین جهت بهره‌مندی از تجربیات آموزشی
جلسه شورای ملی نخبگان خوزستان صبح امروز به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد.

اعزام کارآموز به هند و چین جهت بهره‌مندی از تجربیات آموزشی

جلسه شورای ملی نخبگان خوزستان صبح امروز به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد.
اعزام کارآموز به هند و چین جهت بهره‌مندی از تجربیات آموزشی

View more posts from this author