اعزام 25 امدادگر برای انتقال اجساد جانباختگان سانحه هوایی به قله نغل

اعزام 25 امدادگر برای انتقال اجساد جانباختگان سانحه هوایی به قله نغل
در هفدهمین روز عملیات 25 امدادگر در قالب 4 تیم به قله نغل اعزام شدند.

اعزام 25 امدادگر برای انتقال اجساد جانباختگان سانحه هوایی به قله نغل

در هفدهمین روز عملیات 25 امدادگر در قالب 4 تیم به قله نغل اعزام شدند.
اعزام 25 امدادگر برای انتقال اجساد جانباختگان سانحه هوایی به قله نغل

View more posts from this author