اعزام 7 نوجوان جودوکار خراسان شمالی به رقابت‌های بین‌المللی

اعزام 7 نوجوان جودوکار خراسان شمالی به رقابت‌های بین‌المللی
رئیس هیأت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان شمالی از اعزام 7 نوجوان جودوکار خراسان شمالی به رقابت‌های بین‌المللی جام فجر اصفهان خبر داد.

اعزام 7 نوجوان جودوکار خراسان شمالی به رقابت‌های بین‌المللی

رئیس هیأت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان شمالی از اعزام 7 نوجوان جودوکار خراسان شمالی به رقابت‌های بین‌المللی جام فجر اصفهان خبر داد.
اعزام 7 نوجوان جودوکار خراسان شمالی به رقابت‌های بین‌المللی

View more posts from this author