اعضای احمدرضا شاکر به 5 بیمار شیرازی و تهرانی زندگی دوباره بخشید

اعضای احمدرضا شاکر به 5 بیمار شیرازی و تهرانی زندگی دوباره بخشید
پس از تأیید مرگ مغزی احمدرضا شاکر جوان بوشهری و با موافقت خانواده‌اش، اعضای وی به پنج بیمار شیرازی و تهرانی برای پیوند اهدا شد.

اعضای احمدرضا شاکر به 5 بیمار شیرازی و تهرانی زندگی دوباره بخشید

پس از تأیید مرگ مغزی احمدرضا شاکر جوان بوشهری و با موافقت خانواده‌اش، اعضای وی به پنج بیمار شیرازی و تهرانی برای پیوند اهدا شد.
اعضای احمدرضا شاکر به 5 بیمار شیرازی و تهرانی زندگی دوباره بخشید

View more posts from this author