اعضای شوراهای امر به معروف باید نماد آمر به معروف باشند

اعضای شوراهای امر به معروف باید نماد آمر به معروف باشند
جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان گفت: کسانی که به عنوان اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات معرفی می شوند باید خود آنها نماد آمر به معروف باشند.

اعضای شوراهای امر به معروف باید نماد آمر به معروف باشند

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان گفت: کسانی که به عنوان اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات معرفی می شوند باید خود آنها نماد آمر به معروف باشند.
اعضای شوراهای امر به معروف باید نماد آمر به معروف باشند

خرید بک لینک

پرس نیوز

View more posts from this author