اعطای 140 هزار فقره وام به مددجویان کمیته امداد

اعطای 140 هزار فقره وام به مددجویان کمیته امداد
رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: تا پایان سال امیدواریم 140 هزار فقره وام به مددجویان کمیته امداد داده شود.

اعطای 140 هزار فقره وام به مددجویان کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: تا پایان سال امیدواریم 140 هزار فقره وام به مددجویان کمیته امداد داده شود.
اعطای 140 هزار فقره وام به مددجویان کمیته امداد

View more posts from this author