اعلام وصول سؤالات 2 نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه

اعلام وصول سؤالات 2 نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه
سؤال 2 نماینده مجلس شورای اسلامی از محمدجواد ظریف اعلام وصول شد.

اعلام وصول سؤالات 2 نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه

سؤال 2 نماینده مجلس شورای اسلامی از محمدجواد ظریف اعلام وصول شد.
اعلام وصول سؤالات 2 نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه

View more posts from this author