اعمال محدودیت‌های ترافیکی از امروز تا 6 آبان در محورهای مازندران

اعمال محدودیت‌های ترافیکی از امروز تا 6 آبان در محورهای مازندران
مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از ساعت 12 ظهر امروز در محورهای استان اعمال می‌شود.

اعمال محدودیت‌های ترافیکی از امروز تا 6 آبان در محورهای مازندران

مدیر مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته از ساعت 12 ظهر امروز در محورهای استان اعمال می‌شود.
اعمال محدودیت‌های ترافیکی از امروز تا 6 آبان در محورهای مازندران

View more posts from this author