افتتاح اولین کلینیک تخصصی صنعت و معدن در استان یزد

افتتاح اولین کلینیک تخصصی صنعت و معدن در استان یزد
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان یزد از افتتاح اولین کلینیک تخصصی صنعت و معدن در این استان خبر داد.

افتتاح اولین کلینیک تخصصی صنعت و معدن در استان یزد

رئیس سازمان بسیج مهندسین استان یزد از افتتاح اولین کلینیک تخصصی صنعت و معدن در این استان خبر داد.
افتتاح اولین کلینیک تخصصی صنعت و معدن در استان یزد

View more posts from this author