افتتاح بخشی از طرح‌های درمانی خوزستان در روز سوم خردادماه

افتتاح بخشی از طرح‌های درمانی خوزستان در روز سوم خردادماه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه مجددا به منطقه آزاد اروند سفر خواهم کرد، گفت: تعدادی از طرح‌های درمانی استان خوزستان در روز سوم خرداد سال جاری افتتاح خواهد شد.

افتتاح بخشی از طرح‌های درمانی خوزستان در روز سوم خردادماه

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه مجددا به منطقه آزاد اروند سفر خواهم کرد، گفت: تعدادی از طرح‌های درمانی استان خوزستان در روز سوم خرداد سال جاری افتتاح خواهد شد.
افتتاح بخشی از طرح‌های درمانی خوزستان در روز سوم خردادماه

View more posts from this author