افتتاح بزرگراه شمالی 50 درصد معضل ترافیک را رفع می‌کند

افتتاح بزرگراه شمالی 50 درصد معضل ترافیک را رفع می‌کند
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: بزرگراه شمالی یک پروژه کلیدی و طلایی بشمار می‌رود که قادر به رفع بیش از 50 درصد از معضل ترافیک است.

افتتاح بزرگراه شمالی 50 درصد معضل ترافیک را رفع می‌کند

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج گفت: بزرگراه شمالی یک پروژه کلیدی و طلایی بشمار می‌رود که قادر به رفع بیش از 50 درصد از معضل ترافیک است.
افتتاح بزرگراه شمالی 50 درصد معضل ترافیک را رفع می‌کند

سپهر نیوز

View more posts from this author