افتتاح شبکه انگلیسی‌زبان ولایت در آینده نزدیک

افتتاح شبکه انگلیسی‌زبان ولایت در آینده نزدیک
رئیس شبکه جهانی ولایت گفت: شبکه ولایت در عرصه جنگ رسانه‌ای به تکلیف خودش بیش از گذشته عمل می‌کند و به زودی شاهد افتتاح شبکه انگلیسی‌زبان مرکز رسانه‌ای ولایت خواهیم بود.

افتتاح شبکه انگلیسی‌زبان ولایت در آینده نزدیک

رئیس شبکه جهانی ولایت گفت: شبکه ولایت در عرصه جنگ رسانه‌ای به تکلیف خودش بیش از گذشته عمل می‌کند و به زودی شاهد افتتاح شبکه انگلیسی‌زبان مرکز رسانه‌ای ولایت خواهیم بود.
افتتاح شبکه انگلیسی‌زبان ولایت در آینده نزدیک

View more posts from this author